Kato Locomotives:
Kato RS(C)-2:
Kato PA/B-1:
Kato F3/F7 AB:
Kato AC4400
Kato E/8/9:
Kato SD40-2:
Kato SD70ACe
Kato NW2
Kato GG-1:
Kato C44-9W:
RDC1/2:
Kato 2-8-2 Heavy Mikado:
Kato Genisis P42:
Kato EMD ES344AC:
Kato C50 Japanese: